joker

42 teksty – auto­rem jest jo­ker.

Wyg­rać ba­talię prze­ciw­ko so­bie. To jest wyz­wa­nie, to jest cel. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 września 2013, 22:47

Będąc z kimś ko­go się kocha, można poz­nać swo­je niez­na­ne ob­licza. Te dob­re i te złe... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 czerwca 2012, 23:15

Na pew­no jes­teś, ale czy żyjesz? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2012, 10:15

Żyć włas­nym życiem i nie być grzesznikiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2012, 22:31

Każde ko­lej­ne po­kole­nie po­win­no być lep­sze, bo prze­cież nikt nie chce powtórzyć błędów rodziców. Nies­te­ty każde po­kole­nie ma włas­ne błędy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 lutego 2012, 11:12

Przytłacza mnie myśl, że muszę wy­bierać po­między miej­scem gdzie chcę być, a miej­scem gdzie muszę być. Czuję się rozdarty. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 lutego 2012, 21:33

Czym jest mu­zyka, jeśli mnie zmienia? Czym jest mu­zyka, jeśli mną kieru­je? Czym jes­tem ja? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 lutego 2012, 00:05

Umiejętność pra­widłowe­go licze­nia po­lega na tym, że liczysz na siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 lutego 2012, 08:23

Wyp­ro­wadzają mnie z równo­wagi ludzie, którzy są niepo­rad­ni, którzy mówią mi nie wiem, nie pa­miętam, nie chce mi się, nie umiem. Wte­dy mój język, przep­raszam, za­mienia się w brzytwę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2012, 00:15

Jes­tem wa­riatem, jes­tem sza­lony. Świado­mość te­go, czy­ni mnie nor­malnym człowiekiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 grudnia 2011, 11:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność